Thursday, 4 August 2011

RUMUSAN - CONTOH SOALAN DAN SKEMA PEMARKAHAN JAWAPAN

SOALAN 1
RUMUSAN
(30 MARKAH)

Baca petikan di bawah dan buat suatu rumusan tentang langkah-langkah yang dapat menggalakkan remaja menghayati semangat kejiranan dan faedah-faedah yang diperoleh masyarakat daripada penghayatan tersebut.. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah kata.

Masyarakat bermula daripada jiran. Jiran pula terdiri daripada semua lapisan. Oleh hal itu, remaja merupakan satu daripada entiti yang memenuhi definisi kejiranan.  Dalam hal ini remaja ada peranannya yang tersendiri. Konsep kejiranan serta persaudaraan cukup menarik dan mesti dikekalkan oleh masyarakat , khasnya oleh golongan remaja. Melalui persaudaraan dan semangat kejiranan perasaan  kasih dan bantu-membantu tersemai dalam diri malah dapat membantu mewujudkan kekuatan dalam kalangan rakyat untuk ingat-mengingati dan tegur-menegur, sehingga seseorang itu berasa begitu lemah jika hidup tanpa jiran.
            Semangat kejiranan dan persaudaraan yang akrab juga dapat menghilangkan perasaan dengki, iri hati, bermusuh-musuhan dan sifat negatif lain yang membawa perpecahan. Oleh sebab remaja merupakan entiti penting dalam masyarakat maka remaja boleh mengaktifkan diri melalui persatuan masyarakat seperti Rukun Tetangga yang semakin luas fungsinya meliputi aktiviti pendidikan, alam sekitar, sukan, kesihatan,keagamaan dan ekonomi. Selain itu, remaja boleh berperanan sebagai mata-mata kepada pihak berkuasa bagi menangani masalah jenayah di kawasan kejiranan masing-masing.  Sehubungan dengan itu, ibu bapa dan guru berperanan untuk memastikan remaja berupaya mentafsirkan peranan masing-masing dalam masyarakat apabila dewasa kelak.
            Namun begitu, pegangan agama mesti menjadi pegangan kuat dalam kalangan remaja. Mereka perlu memahami dan menghayati matlamat hidup di dunia agar menjadi lebih bertanggungjawab kepada diri sendiri, agama dan masyarakat. Hal ini akan menjadikan remaja lebih peka akan konsep kejiranan.  Pada masa yang sama, Rukun Tetangga perlu berbincang dan bersepakat melaksanakan program yang bersesuaian dengan kehendak remaja demi kemaslahatan jiran tetangga.  Sebagai contoh, penganjuran Hari Keluarga dapat merapatkan hubungan silaturahim antara penduduk, bak kata peribahasa “sepakat membawa berkat”.  Masyarakat pula perlu mempunyai kesedaran untuk berubah. Hasil kajian Jabatan Perpaduan dan Intergrasi Nasional menunjukkan bahawa sikap mementingkan diri merupakan satu faktor utama kelunturan semangat kejiranan. 
            Tindakan seterusnya ialah kesediaan  pihak polis melibatkan masyarakat dalam usaha mencegah jenayah dalam kalangan masyarakat. Rakan Cop yang diperkenalkan pada 9 Ogos 2004 diilhamkan atas kesedaran bahawa polis merupakan elemen pelengkap sesebuah masyarakat yang aman dan harmoni.  Pendekatan Rakan Cop adalah untuk membentuk interaksi dua hala dengan masyarakat.   Secara tidak langsung remaja boleh bertindak sebagai “mata dan telinga” kepada pihak polis demi keselamatan jitan mereka. Sementara itu, Gagasan 1Malaysia yang sangat menekankan semangat perpaduan antara semua kaum di Malaysia perlu dihayati dan diaplikasikan oleh golongan remaja dalam aktiviti seharian mereka demi pemupukan semangat kejiranan yang utuh dalam kalangan masyarakat.   Peranan semua pihak ini akan lebih berkesan jika media massa memainkan peranan penting menyemarakkan semangat kejiranan dalam kalangan remaja dan masyarakat. Program penyiaran yang melibatkan remaja dalam aktiviti kejiranan dan perpaduan mampu mempengaruhi sikap dan mentaliti remaja terhadap kepentingan semangat kejiranan dalam hidup mereka.
            Segala usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, sentiasalah beringat bahawa “tiada gunung yang tidak dapat didaki, tiada lurah yang tidak dapat dituruni”. Demi melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan remaja yang peka akan kepentingan bermasyarakat, semua pihak dan anggota masyarakat perlu berganding bahu.
           

(dipetik dan diubah suai daripada ,Hidup Berjiran Muafakat Masyarakat
Oleh Juliana Mansor
Majalah Dewan Siswa, Mac 2011)Markah penuh 30 dibahagi kepada :

(a)   Isi                          -           20 markah
(b)   Bahasa                  -           10 markah

(a)  Isi [20 markah]

Nota :
(i)                 Panduan mengira perkataan
      Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan:
-          Nama khas
-          Perkataan berulang
-          Penggunaan kata depan di dan ke
-          Tarikh
-          Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
-          Gelaran(ii)      Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa.
(iii)     Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa.
(iv)              Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. 


BAHAGIAN
MARKAH
MARKAH
PENDAHULUAN

2
ISI TERSURAT
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
ISI TERSIRAT
12
11
10
9
8
7
6
5
4
KESIMPULAN

2

JUMLAH
20PENDAHULUAN ( 2 markah )

Petikan membincangkan cara-cara menggalakkan remaja menghayati semangat kejiranan di Malaysia.                                                                                                                                                   ( 2 markah )

ISI TERSURAT ( 4-12 MARKAH )

BIL
ISI
MARKAH
1
remaja boleh mengaktifkan diri melalui persatuan masyarakat
2
2
boleh berperanan sebagai mata-mata kepada pihak berkuasa bagi menangani masalah jenayah di kawasan kejiranan masing-masing.  
2
3
pegangan agama mesti menjadi pegangan kuat dalam kalangan remaja
2
4.
Remaja memahami dan menghayati matlamat hidup di dunia
2
5
Rukun Tetangga berbincang dan bersepakat melaksanakan program yang bersesuaian dengan kehendak remaja
2
6
masyarakat pula perlu mempunyai kesedaran untuk berubah
2
7
Pihak polis melibatkan masyarakat dalam usaha mencegah jenayah
2
8
Gagasan 1Malaysia perlu dihayati dan diaplikasikan oleh golongan remaja dalam aktiviti seharian mereka
2
9
media massa memainkan peranan penting menyemarakkan semangat kejiranan dalam kalangan remaja
2

ISI TERSURAT ( 4-12 MARKAH )

BIL
ISI
MARKAH
1
Remaja/masyarakat tidak bersikap keakuan
2
2
Sikap saling menghormati /mesra menjadi budaya dalam masyarakat
2
3
Unsur-unsur negatif/jenayah dapat diatasi bersama-sama dalam kawasan kejiranan/kejadian jenayah berkurangan
2
4
Remaja /masyarakat hidup dalam suasana harmoni/perpaduan
2
5
Meningkatkan semangat patrotik dalam kalangan masyarakat
2
6
Masyarakat di dalam kawasan kejiranan dipandang tinggi
2
7
Kegiatan sosioekonomi bergerak lancar
2

KESIMPULAN ( 2 MARKAH )

Kesimpulannya,
Semua pihak perlu berusaha bagi memastikan remaja peka akan hal-hal kejiranan agar  remaja yang mesra jiran dapat diwujudkan.
( 2 markah )SOALAN 2
(35 MARKAH )

Soalan 2(a) Petikan Umum

1. Berikan maksud rangkai kata satu daripada entiti yang memenuhi definisi kejiranan
    berdasarkan dalam petikan.
( 2 markah )

-          Sebahagian daripada ciri kejiranan.      ( 2 markah )
-          Sebahagian daripada unit kejiranan      ( 2 markah )
-          Sebahagian daripada jiran                      ( 2 markah )
-          Sebahagian/sekelompok/sekumpulan masyarakat yang memenuhi maksud kejiranan   ( 1 markah )

2. Mengapakah kejiranan yang akrab penting dalam hidup bermasyarakat?
( 3 markah )
- perasaan  kasih dan bantu-membantu tersemai dalam diri
-mewujudkan kekuatan dalam kalangan rakyat untuk ingat-mengingati dan tegur-menegur,
- seseorang itu berasa begitu lemah jika hidup tanpa jiran.
- menghilangkan perasaan dengki, iri hati
- menghilangkan perasaan bermusuh-musuhan

3. Pada pendapat anda mengapakah golongan remaja dianggap sebagai satu entiti penting di sebuah
   kawasan kejiranan.
( 4 markah )

-          Kelakuan mereka menggambarkan kelakuan masyarakat di kawasan kejiranan
-          Golongan remaja dapat bergerak lebih aktif untuk menjalankan  aktiviti di kawasan kejiranan
-          Golongan remaja lebih kreatif apabila merancang program kejiranan
-          Golongan lebih mudah mendekati dan menasihati rakan sebaya berbanding golongan dewasa di kawasan kejiranan.
-          Remaja ialah pewaris kepimpinan masyarakat/negara
-          Remaja lebih peka akan masalah sosial yang berlaku di kawasan kejiranan

No comments:

Post a Comment