Sunday, 3 July 2011

MORFOLOGI - BINAAN AYAT - Frasa Perkataan

Soalan 3a -Pengetahuan & Kemahiran Bahasa
Contoh Soalan 3a

Tulis satu ayat bagi tiap-tiap frasa di bawah untuk menunjukkan bahawa anda fahamakan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan
imbuhan serta menggunakan frasa itu sebagai peribahasa atau nama khas.


(i) masyarakat majmuk
(ii) anjakan paradigma
(iii) menjana modal insan
(iv) pembangunan mapan
(v) perbelanjaaan berhemah
(vi) sahsiah mulia
(vii) rumah terbuka
(viii) gejala sosial
(ix) remaja aset negara
(x) kecerdasan minda
(xi) usaha sama
(xii) kawal selia
(xiii) garis panduan
(xiv) mencetuskan polemik
(xv) bersaing secara sihat
(xvi) bermuhasabah diri
(xvii) pusat sumber sekolah
(xviii) nilai sejarah
(xix) iklim pelaburan
(xx) nilai-nilai kemanusiaan
(xxi) dizahirkan secara konkrit
(xxii) anak-anak Malaysia pascamerdeka
(xxiii) daya usaha
(xxiv) mempromosikan produk
(xxv) alam persekolahan
(xxvi) masyarakat setempat
(xxvii) jati diri remaja
(xxviii) impak positif
(xxix) semangat kejiranan
(xxx) petempatan terancang

No comments:

Post a Comment